Aprovació Pla Estratègic Participatiu d'Igualtat

05-Desembre-2022

El passat 4 de novembre en seu plenària de la Mancomunitat es va aprovar per unanimitat
la voluntat d’impulsar l'elaboració d’un Pla Estratègic Participatiu d'Igualtat (PEPI), com a
manifestació del ferm compromís de la institució incorporant la igualtat efectiva de dones i
homes com una prioritat dins del programa polític, amb la finalitat de corregir les
desigualtats, les situacions en què les dones i els homes no gaudeixen dels mateixos drets i
oportunitats; contribuint a construir una societat més justa, cohesionada i desenvolupada
social i econòmicament en la nostra Mancomunitat.
El Pla Estratègic Participatiu d’Igualtat (PEPI) ha de ser un treball consensuat en el qual
participin i col·laborin, a més d’agents socials, teixit associatiu local, empresariat, societat
civil, totes les àrees i comissions en el seu diagnòstic, elaboració, desenvolupament i
avaluació.
La Mancomunitat Pla de Mallorca comptarà amb el suport de la Direcció Insular d’Igualtat
per dur a terme l’elaboració del PEPI.