ES POSEN EN MARXA LES MILLORES TECNOLÒGIQUES DEL NOU CONTRACTE D’AIGUA AL PLA DE MALLORCA

01-Abril-2022

ES POSEN EN MARXA LES MILLORES TECNOLÒGIQUES DEL NOU CONTRACTE D’AIGUA AL PLA DE MALLORCA

El passat mes de gener la Mancomunitat del Pla de Mallorca i l'empresa Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., varen signar el contracte de concessió per al subministrament domiciliari d'aigua i el manteniment del clavegueram dels pròxims vint anys.

Aquest contracte suposa un avanç importat en la gestió de l'aigua de la mancomunitat del pla i l'establiment de sistemes tecnològics que evitaran el seu malbaratament i n'aprofitaran el seu ús.

Entre aquestes mesures es preveu que la mancomunitat instal·larà mesuradors en continu dels nivells d'aigua als pous. Aquesta instal·lació de sondes en cadascun dels pous permetrà controlar 24 hores al dia l'estat de l'aqüífer i a més, aquesta informació podrà ser visualitzada mitjançant una aplicació informàtica.

Una altre millora tecnològica serà la sectorització de les xarxes d'abastament. Aquesta millora consisteix en la instal·lació de vàlvules en diferents punts de les xarxes d'abastament i la instal·lació de comptadors de control sectorials telecontrolats. Això permetrà controlar de manera contínua cadascun dels sectors i poder actuar de manera més eficient a l'hora de realitzar campanyes de recerca de fuites.

Uns dels projectes tecnològics més importants és la instal·lació de 12.000 comptadors de telelectura. Aquesta millora consisteix en la instal·lació de comptadors individuals intel·ligents que permetran conèixer de manera que els consums dels abonats i permetrà els abonats activar alertes de consum i rebre així un missatge al seu telèfon si és detecta un consum continuat d’aigua al seu contador.

El nou contracte també preveu la gestió avançada de les xarxes d'abastament. La gestió avançada de les xarxes uneix mitjançant un aplicatiu informàtic denominat AQUADVANCED i les dades recollides pel telecontrol (volums subministrats diàriament pels pous), i les dades recollides pels comptadors sectorials, i les dades recollides per la telelectura, i calcula de manera diària el rendiment hidràulic de les xarxes, calculant el nivell de pèrdues de manera diària de cadascuna de les xarxes i de cadascun dels sectors de aquestes xarxes. Amb aquest sistema podrem detectar de manera ràpida quins punts presenten major nivell de pèrdues així poder millorar l'eficiència de la recerca de fuites.

La implantació de la ISO 22.000 és un altre dels punts forts del nou contracte. La implantació de la ISO comportarà un control rigorosíssim de tot el que es realitza en els proveïments, qui ho realitza i amb quins materials ho realitza, amb l' objectiu de garantir un control sanitari rigorosíssim de l' aigua subministrada. S’haurà d'implantar un control d'accés en totes les infraestructures, controls 24 hores de la qualitat de l'aigua, control de plagues i DDD (desinfecció, desinsectació, desratització), etc.

La adequació dels comptadors de sortida de pous i dipòsits serà a conseqüència de una de les exigències de la ISO 22.000 i és que tots els elements de mesurament utilitzats per al control integral de l'abastament estiguin verificats i certificats, i entre els elements de mesurament hi ha tots els comptadors de pous i dipòsits.

Una altre punt important és la gestió avançada del clavegueram que comporta dotar al servei d'una furgoneta equipada amb un grup de pressió amb aigua i de càmeres d'inspecció de xarxes. Aquest nou sistema de treball busca reduir els embussos a les xarxes de sanejament i disposar d'imatges de l'interior de tots els col·lectors, amb l'objectiu d'estudiar l'estat de conservació de les xarxes. Aquesta mesura cerca reduir les filtracions al terreny provocades per les xarxes de clavegueram.

Amb en nou contracte també es preveu que hi haurà una persona amb dedicació exclusiva a revisar l’estat  de les xarxes cada any, fins i tot alguns municipis dues vegades a l'any, per la qual cosa es podrà arribar a complir amb l'objectiu de fuites marcat per Recursos Hídrics, que exigeix un nivell de fuites inferior al 17%. 

Al marge del contracte amb l'empresa Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., la mancomunitat i amb la voluntat de millorar la qualitat i la quantitat de l’aigua potable ha signat un protocol general d’actuació amb l’Agència Balear de l’Aigua en matèria de subministrament d’aigua potable que preveu connectar la xarxa d’abastiment d’aigua en alta, que gestiona l’Agència, amb les xarxes municipals en baixa per tal de poder garantir el subministrament d’aigua potable als 14 pobles que integren la Mancomunitat.

Aquest protocol preveu la construcció d’un dipòsit de regulació a Sineu, que s’encarregarà de construir la Mancomunitat, i que rebrà aigua procedent del dipòsit de Maria de la Salut a través d’una canonada que construirà l’Agència, així com les posteriors canalitzacions als diferents municipis. Es preveu que la pròxima legislatura estigui finalitzat el projecte i es solucioni el problema de quantitat i qualitat de l’aigua al pla de Mallorca.