PRESENTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE LA COMARCA DEL PLA

02-Juliol-2023

PRESENTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE AL PLA DE MALLORCA

L’objectiu principal del Pla de sostenibilitat turística és convertir es Pla de Mallorca en una destinació turística sostenible, en el qual el turisme contribueixi al desenvolupament rural equilibrat, oferint noves oportunitats laborals i millorant la qualitat de vida local. Sota aquesta premissa, sorgeix la necessitat d'elaborar un Pla de Mobilitat Sostenible (a partir d'ara PMS), atès que el desenvolupament del turisme de la zona no pot deixar de banda la mobilitat de les persones, tant turistes com residents. A més, com a futur pol generador de mobilitat per l’atracció de turistes, es fa imprescindible d’estudiar i definir les línies d’actuació en temes de mobilitat per assolir un equilibri entre la mobilitat dels turistes i els residents.

L’empresa CINESI SLU ha estat adjudicatària del contracte “Pla de Mobilitat Sostenible” per un import de 108.900 (IVA inclòs), i ahir, 27 de juny, fou la presentació del projecte per al començament del mateix.

Els objectius del Pla de Mobilitat presentats per l’empresa se centren en reduir les externalitats i efectes contraproduents de la mobilitat actual, en essència per tal de millorar la qualitat de vida en tots els sentits (en les diferents vessants ambientals per contaminació a dia d’avui i en els efectes presents i futurs quant a canvi climàtic, preservar la biodiversitat, minimització de l’accidentalitat), assolir una mobilitat que no discrimini per qualsevol raó de persona, condició o laboral, i energèticament i socialment sostenible.

L’empresa farà també un procés de participació ciutadana ja que és un element clau en el procés d'elaboració del PMS de la Mancomunitat Pla de Mallorca. La col·laboració i el diàleg amb els diferents agents implicats en la mobilitat de l’àmbit permeten recollir les necessitats i demandes de la ciutadania i els grups d’interès, així com incorporar diferents punts de vista i propostes que enriqueixen el pla. En aquest sentit, s'ha dissenyat una estratègia de participació ciutadana que inclou diferents accions i eines per a fomentar la implicació de la ciutadania en el procés d'elaboració del PMS. 

PRESENTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE AL PLA DE MALLORCA