PUBLICACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PSICÒLEG/A.

09-Desembre-2021
PUBLICACIÓ BOIB DE LES BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PSICÒLEG/A.

Havent-se aprovat per Resolució de Presidència, de data 29 de novembre de 2021, l’inici de l’expedient corresponent i la redacció de les corresponents bases que regiran la convocatòria específica per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a, personal laboral temporal, mitjançant el sistema del concurs de mèrits.

Havent-se establert mitjançant la resolució de 3 de desembre de 2021 la publicació de l’anunci i de les bases, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el BOIB.

Mitjançant l'anunci publicat al BOIB de 9 de desembre de 2021 s’informa que les bases i tota la documentació corresponent a aquesta convocatòria es troba publicat a la seu de la Mancomunitat (https://plademallorca.sedelectronica.es).