TENIM EL DIAGNÒSTIC DEL PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU D'IGUALTAT (PEPI)

04-Octubre-2023

Una vegada superada la fase inicial del Compromís polític, entès com a la manifestaciódel compromís de la Mancomunitat per incorporar la igualtat efectiva de dones i homes com una prioritat dins del programa polític, el mes de febrer s’inicia la 2a fase del procediment, el Diagnòstic.

L’objectiu del qual ha estat conèixer quina és la situació real d’igualtat entre dones i homes a la vida quotidiana dels municipis de la Mancomunitat. Saber quines són les desigualtats polítiques, econòmiques i culturals existeixen que fan que a la pràctica dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets.

El desenvolupament del diagnòstic s’ha fonamentat amb una doble perspectiva quantitativa i qualitativa que s’ha complementat entre si i ha donat lloc, a una anàlisi més profunda de cada un dels eixos temàtics estudiats. Per dur a terme aquest estudi hem comptat amb la
col·laboració de Site-5 i amb el suport de la Direcció Insular de Família.

Ara que comptam amb els resultats del diagnòstic iniciarem un procés de difusió dels resultats, començant amb les persones representants polítics/ques de la Comissió d’Igualtat, per tal de puguin analitzar-los i prioritzar els objectius i les accions que es
plasmaran en el futur Pla Estratègic participatiu d’Igualtat de la Mancomunitat Pla de Mallorca. A més de fer arribar les conclusions a totes les associacions, entitats i persones que hi han participat i com no, a la població en general dels pobles que formen part de la
Mancomunitat.